Архив за категория Рецепти за рисуване

За промените на тона в маслените картини

Преди да пристъпим към конкретното разглеждане на причините за промените на тоновете в маслените картини и начините за тяхното забавяне или отстраняване, считаме за необходимо да отбележим следното:
1. Всички материали, с които си служи художникът при направата на своите маслени картини, подлежат на едно непрекъснато видоизменение и разрушаване от момента на започване на картината до тяхното цялостно разрушение вследствие на редица по-прости или по-сложни физически, физико-химически и чисто химически процеси.
2. Една част от тия процеси се развиват независимо от знанието, умението и волята на художника, а друга, както ще видим по-късно, може да се предвиди, изцяло да се отстрани или да се забави, стига да познаваме свойствата на материалите, техните взаимодействия и взаимоотношения, тяхната правилна употреба или направата на картините и т. н.
3. Една част от процесите са били известни на наши и чужди стари майстори, друга част е проучена от съвременни съветски и други учени и художници-практици, а трета се намира в период на проучване и научно обяснение.
4. Промените на тоновете в маслените картини са доста характерни явления за нашата живопис. Общата художествена изложба през 1952 г. даде само повод да заговорим едва сега за тях.
Под промени на тоновете в маслените картини в технологията се разбират потъмняванията, пожълтяванията, посивяванията, почерняванията, оцветяванията, обезцветяванията и т. н. Те се групират в следните два раздела:
а) промени, които се развиват в къс срок от време,
б) промени, които се развиват в дълъг срок от време.
Както в едната група, така и в другата има такива промени, които могат да се отбягнат или забавят, а други остават непоправими.

(more…)

Как могат да се съхраняват кавалетните картини за по-дълго време

Вземайки под внимание обстоятелството, че кавалетните картини се съхраняват най-трудно ст всички останали живописни произведения поради сложния им състав, съвременната наука за художническите материали и начините за тяхната правилна употреба, както и науката за консервирането и реставрирането на кавалетните картини посочват редица начини за съхраняването им за по-дълго време. Понеже някои от тези начини сме разгледали на друго място, тук ще разгледаме сама онези от тях, които се намират в непосредствена връзка с хигроскопичността, еластичността и сцеплението на материалите, влезли в състава на кавалетните картини под най-различна форма.
Общо правило е, че за да се осигури по-дълъг живот на кавалетните картини, трябва както от художника, така също и от работещите в музеи и картинни галерии да се предвидят, забавят или отстранят причините, които предизвикват по-бързото или по-бавното разрушение. Освен това тези причини имат субективен и обективен характер. В това можем да се убедим от следните примери.
Взета сама за себе си, хигроскопичността на материалите, които се употребяват за направата на кавалетните картини, произтича от СВОЙСТВОТО им да се свиват и разпущат при най-малки промени в температурата и влажността. Като вземем пред вид, че тези постоянни движения се повтарят милиони пъти през живота на една картина, става много ясно, че хигроскопичността трябва да се предвиди както от художника, така и от лицата, които се явяват нейни собственици. В противен случай лошите последици от нея за трайността на картината няма да могат да се отбягват.

(more…)

Основи за рисуване

ВИДОВЕ ОСНОВИ

При направата на декоративни и живописни картини, проекти за картини, скици и пр. художниците си служат с най-различни материи, които чрез особено приготвяне образуват ръбести или сферични плоскости, наречени основи. Те се приготовляват най-често по фабричен начин. В зависимост от материалите, които се вземат при приготвянето им, различаваме: растителни, животински, метални и минерални основи. Към растителните, които намират най-широко приложение в приложните и изящните изкуства, спадат: хартиите, книжният пергамент, картоните, линолеумът, дъските, шперплатът, целотексът и разните видове платна. От животински произход са: коженият пергамент, слоновата кост и др. Металните основи се добиват от ковките и разтегливи метали: желязо, цинк, мед, сребро, злато и др., а към минералните основи се числят: плочи от литографски камък, русенски или врачански варовик, плочи от разни минерали, каменни и тухлени стени и пр.

(more…)