Posts Tagged ‘архитектура’

Архитектура и стенна живопис

Лутанията на архитектурата в последните сто години започнаха с настъпването на нашия век лека-полека да се уясняват. След дългогодишно безплодно имитиране на отдавна умрели стилове за пръв път от времето на барока и рококо тя търси да намери израз на искането на своето време и чрез собствени сили и средства за стил да стане отново водач в пластичните изкуства. Оплодена от опитите на художниците конструктивисти, архитектурата върви по свой собствен път. Обстоятелството, че и най-големите привърженици на «чистата и абсолютна плоскост» отстъпват от принципите си и започват да въвеждат не само стенната, но и подвижната (кавалетната) картина като неизбежен елемент за голата стена, няма защо да ни учудва. В повечето случаи виждаме чувството на съвременния архитект за нов обем, пространственост, органична връзка и абсолютно равновесие между хоризонтал и вертикал да се съгласува с чувството на съвременния скулптор и живописец. Придобивките на конструктивистите и кубистите се използуват въз връзка с една нова сюжетност. Става умело свързване на чисто реалистични образи с дадени конструктивни закони и синтезирано уравновесено съотношение на формата и боята. В последните години виждаме както в Европа, така и в Америка и особено в Мексико да си пробива път нашироко монументалната стенна живопис.
В миналото и в България е била много развита стенната живопис. Виждаме я не само по стените на църквите, традиция, която се е запазила и до днес, а и в частните къщи в замогващите се градове. Сега у нас се строят редица обществени монументални сгради, а и частният дом става все по-обширен и удобен за живеене. Време е нашият съвременен архитект да се занимае с тези факти и да помисли върху обстоятелството, че произведението му ще добие по-голямо съвършенство, ако в работата си привлече като помощници днешните наши живописци, декоратори и скулптори, тъй както това е ставало в миналото.
(more…)