Posts Tagged ‘етерични масла’

Етерични масла

Етеричните масла принадлежат по своя химически състав към въглеводородите.
В зависимост от свойствата им да поемат или не кислород, те се делят на наситени и ненаситени.
На въздух наситените етерични масла излетяват без остатък, а иенаситените поемат кислород и отчасти излетяват, отчасти се окисляват и осмoляват, като образуват твърди вещества.
Към етеричните масла, които излетяват без всякакъв остатък, спадат бензинът, бензолът и др. продукти. Те се добиват от нефта и каменовъгления катран. Поради своя произход те носят названието минерални етерични масла.
По-голямата част от тях са слабо активни химически вещества.
Етеричните масла, които на въздух отчасти излетяват и се окисляват, вследствие на което се осмоляват, се разделят на следните два вида:
терпентинени масла и полуизветряващи етерични масла. Терпентинените масла имат свойството, като стоят на въздуха, да изветряват в по-голямата си част и да образуват осмолявания; състоят се от химически активни вещества, които се наричат терпени.
Съставът на полуизветряващите етерични масла е различен от този на минералните и терпентинените масла. Освен въглеводороди и терпени те съдържат и някои кислородни съединения. При окисляване образуват твърди вещества.
Както терпентинените, така и полуизветряващите етерични масла са продукти от растителен произход.
Получават се било чрез дестилиране на части от растения, балсами и смоли, било чрез изстискване на части от растения.
Всички етерични масла са лесно запалителни и избухливи при нагряване. Те трябва да се съхраняват на хладно и тъмно място, далеч от огън и в добре запушени съдове. Между нивото им и запушалката не трябва да има въздух, защото се окисляват.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974.

Минерални етерични масла

Минералните етерични масла като наситени не поемат кислород, поради което не се променят.
Ако са чисти, те не оставят никакви остатъци след изветряването си.
Минералните етерични масла не действуват чрез изпарението си нито ускорително, нито закъснително върху съхненето на блажните масла.
Минералните етерични масла не се осапуняват. Служат главно за разредители и чистители. Само малка част от тях се употребява като свързватели при направата на маслени бои. Най-главното тяхно предназначение в живописта е да служат за направата на фиксативи за пастел, въглен и пр.
Понеже бързо излетяват и не оставят никакви остатъци, ролята им като съставна част във фиксативите е незаменима.
Към минералните етерични масла спадат и други някои продукти, като обикновения петрол за горене, парафина, вазелина и пр.
Те оставят при изпарението си остатъци или пък са полутечни или твърди тела, които не се променят на въздуха.
(more…)

Полуизветряващи етерични масла

В съприкосновение с въздуха полуизветряващите етерични масла се изпаряват много по-бавно от терпентиновите масла и дават голямо количество смолести остатъци, които с течение на времето се втвърдяват.
Подобно на терпентина и те разяждат силно боите. Полуизветряващите етерични масла се въведоха в живописта с цел да се използува тяхното по-бавно съхнене.
Резултатите от тяхната употреба обаче са пожълтяване, почерняване и напукване на картините, ако не се употребяват в техниката а ла прима.
При многослойна живопис тези дефекти се обясняват по следния начин: пожълтяването и почерняването се дължи на свойството им да разтварят долни засъхнали пластове боя, а напукванията се явяват поради бавното им изпарение.
Това си свойство те проявяват много по-късно, след като блажните масла са вече засъхнали.
Полуизветряващите етерични масла са негодни за направата на маслени бои и емулсии за темпера.
(more…)