Posts Tagged ‘масла’

Бавно съхнещи блажни масла

Към бавно съхнещите блажни масла спадат:
слънчогледовото, соеното, памучното, смърчовото, боровото и рициновото. Някои от тях съхнат за 10—15 дни, други за 40, а трети остават полузасъхнали за дълго време.
(more…)

Терпентинови масла

От тях разгледахме двойно пречистения френски терпентин с оглед на употребата му като разредител на смолите, които влизат като съставни части при направата на фирнисите.
Последните намират голямо приложение при грундирането като изолатори.
Казахме там, ще повторим и тук, че същите тези фирниси намират голяма употреба както при направата на боите, така и при приготовлението на емулсии и фиксативи.
Казаното за добиването, свойствата, изпитването и съхраняването на двойно пречистения френски терпентин важи и за останалите терпентинови масла.
В настоящата част при разглеждането на свързвателите ще се спрем по-подробно върху ролята на терпентиновото масло като свързвател.
Взето само за себе си, терпентиновото масло не може да служи като свързвател, защото излетява бързо и не притежава изискванията, които трябва да има всеки свързвател, т. е. да обвърже прахолинките от боите на прах една с друга и с грунда.
Върху маслената боя той действува по-скоро разрушително, защото разяжда блажните масла; вмъква се между отделните части на боята, а след това излетява, без да остави нищо след себе си, което да поддържа адхезията между тях и грунда.
Прекомерната употреба на терпентиново масло действува особено вредно върху постен грунд. Има случаи, когато боята се олющва на дребни люспи непосредствено след засъхването й.
Чрез употребата на голямо количество терпентиново масло се постига матовина на картината, но се засилва до много голяма степен и посивяването на боите.
При фирнисиране такива картини се променят до неузнаваемост. Бързото излетяване на терпентиновото масло може да предизвика напуквания и върху изолиран грунд, ако картината се постави да съхне на слънце.
Това се случва и тогава, когато картината не е била направена в един сеанс, а в няколко, като боите при първоначалното покриване на платното са били разредени силно с терпентиново масло.
При разтеглива маслена боя някои художници прибягват до разреждането й с терпентиново масло. Не е за учудване, че боята им с това не става по-лесно размазваема.
Терпентиновото масло излетява, а маслото от боята вследствие на това засъхва по-бързо. Тъй като терпентиновото масло лесно ускорява съхненето на блажните масла, не трябва да се употребява като прибавка в разредители, чието предназначение е да съхнат бавно.
Въпреки че свойството на терпентиновото масло да разяжда боите е добре известно на художниците, те малко се грижат за това.
Има случаи, когато съвсем безсмислено се работи само с терпентиново масло или със силно разредени с него разредители върху недобре засъхнали пластове от картината.
Нищо чудно, че в такива случаи вследствие на срастването, което се получава в пластовете, на боите поради разтварянето им от терпентина, картината силно потъмнява.
Още по-опасно е размекването на почти засъхнали пластове от бои с терпентиново масло, за да се получи общ тон. Такива картини не само че потъмняват, но се и напукват.
Прекомерното употребление на терпентиновото масло е причина за почерняването на много от съвременните картини.

(more…)