Posts Tagged ‘основи’

Съставки на смесите, които служат за грундиране на основите

По-голямата част от разгледаните в глава първа на настоящото изложение материали не могат да се употребяват направо като основа за декоративни и живописни картини. Едни от тях не са достатъчно плътни; боите преминават на обратната им страна и се видоизменят много. Други са попивни, поради което върху тях се изразходват излишни количества от боите. На трети липсва достатъчно белота, която да служи като храна на картината; върху светла основа боите запазват за дълго време своята свежест и непроменливост. Ето защо, за да си гарантира по-сигурна, по-бърза и по-завършена работа, художникът прибягва до грундиране на основите. За целта той си служи с различни смеси. От тяхната доброкачественост зависи и доброкачествеността на грунда, а оттук и сигурността на цялата картина. Ето защо в настоящата глава ще се спрем по-подробно не само върху добиването, качеството и свойствата на отделните материали, съставки на смесите, които служат за грундиране на основите, но и върху лошите последствия от тяхната недоброкачественост, неправилна употреба и пр.

(more…)

Грундиране на основите

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

Преди да  разгледаме грундирането  на основите,  нека отговорим на въпроса, що наричаме грунд.
Смес от лепила, пълнители и други прибавки, която се поставя върху основите с цел да се направят по-плътни по-непопивни и по-бели, се нарича грунд.
Смесите се приготвят и се нанасят върху основата в течно, полутечно или много гъсто състояние. След засъхването си те се втвърдяват, като образуват — в зависимост от състава и начина, по който са нанесени върху основата — тънка корица или по-дебели пластове.
От казаното за основите следва, че грундът трябва да е така направен и да има такъв състав, че да образува здрава спойка с дадена основа, от една страна, и, от друга — самият той да е достатъчно разтеглив, за да може да следва свиването и разпускането на основата вследствие на нейната хигроскопичност.
От разгледаните в глава трета материали не всички в смес едни с други могат да дадат такива смеси, които да отговарят на тези две условия. Освен това има грундове, които са удобни за един вид основи други — за друг вид основи.
Ето защо, имайки пред вид тези важни положения, в настоящата глава ще разгледаме само онези рецепти за направа на смеси за грундиране, които ще дадат на българския художник най-трайни резултати.
При подбора на рецептите и начините за направата на отделните грундове ние се ръководихме от следното: чрез сравняване на най-различни научни мнения по отделните технически въпроси и чрез наблюдения върху резултатите на художниците от близкото и далечното минало препоръчваме само онова което считаме, че ще е от действителна полза за нашия художник.

(more…)

Основи за рисуване

ВИДОВЕ ОСНОВИ

При направата на декоративни и живописни картини, проекти за картини, скици и пр. художниците си служат с най-различни материи, които чрез особено приготвяне образуват ръбести или сферични плоскости, наречени основи. Те се приготовляват най-често по фабричен начин. В зависимост от материалите, които се вземат при приготвянето им, различаваме: растителни, животински, метални и минерални основи. Към растителните, които намират най-широко приложение в приложните и изящните изкуства, спадат: хартиите, книжният пергамент, картоните, линолеумът, дъските, шперплатът, целотексът и разните видове платна. От животински произход са: коженият пергамент, слоновата кост и др. Металните основи се добиват от ковките и разтегливи метали: желязо, цинк, мед, сребро, злато и др., а към минералните основи се числят: плочи от литографски камък, русенски или врачански варовик, плочи от разни минерали, каменни и тухлени стени и пр.

(more…)