Posts Tagged ‘рисуване’

Съставки на смесите, които служат за грундиране на основите

По-голямата част от разгледаните в глава първа на настоящото изложение материали не могат да се употребяват направо като основа за декоративни и живописни картини. Едни от тях не са достатъчно плътни; боите преминават на обратната им страна и се видоизменят много. Други са попивни, поради което върху тях се изразходват излишни количества от боите. На трети липсва достатъчно белота, която да служи като храна на картината; върху светла основа боите запазват за дълго време своята свежест и непроменливост. Ето защо, за да си гарантира по-сигурна, по-бърза и по-завършена работа, художникът прибягва до грундиране на основите. За целта той си служи с различни смеси. От тяхната доброкачественост зависи и доброкачествеността на грунда, а оттук и сигурността на цялата картина. Ето защо в настоящата глава ще се спрем по-подробно не само върху добиването, качеството и свойствата на отделните материали, съставки на смесите, които служат за грундиране на основите, но и върху лошите последствия от тяхната недоброкачественост, неправилна употреба и пр.

(more…)

Грундиране на основите

ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

Преди да  разгледаме грундирането  на основите,  нека отговорим на въпроса, що наричаме грунд.
Смес от лепила, пълнители и други прибавки, която се поставя върху основите с цел да се направят по-плътни по-непопивни и по-бели, се нарича грунд.
Смесите се приготвят и се нанасят върху основата в течно, полутечно или много гъсто състояние. След засъхването си те се втвърдяват, като образуват — в зависимост от състава и начина, по който са нанесени върху основата — тънка корица или по-дебели пластове.
От казаното за основите следва, че грундът трябва да е така направен и да има такъв състав, че да образува здрава спойка с дадена основа, от една страна, и, от друга — самият той да е достатъчно разтеглив, за да може да следва свиването и разпускането на основата вследствие на нейната хигроскопичност.
От разгледаните в глава трета материали не всички в смес едни с други могат да дадат такива смеси, които да отговарят на тези две условия. Освен това има грундове, които са удобни за един вид основи други — за друг вид основи.
Ето защо, имайки пред вид тези важни положения, в настоящата глава ще разгледаме само онези рецепти за направа на смеси за грундиране, които ще дадат на българския художник най-трайни резултати.
При подбора на рецептите и начините за направата на отделните грундове ние се ръководихме от следното: чрез сравняване на най-различни научни мнения по отделните технически въпроси и чрез наблюдения върху резултатите на художниците от близкото и далечното минало препоръчваме само онова което считаме, че ще е от действителна полза за нашия художник.

(more…)

Занаятът в изкуството

От всички пластични изкуства живописта е онова изкуство, което най-много зависи от материала, с който си служи художникът, за да даде траен и съвършен израз на това, което го вълнува. В основата на всяко голямо живописно произведение лежи добре разбран и овладян във всичките му детайли занаят. Невъзможно е най-рационалното използуване на възможностите, които дава даден материал при разните видове живописни техники, без да се познава тоя материал. Всеки голям художник независимо от времето и от школата, към която принадлежи, чувствува естествена нужда да гарантира трайност на произведението си, чрез което то служи като документ на личното му и на неговата епоха мировъзрение. Отличителен белег за големите епохи в изкуството е наличността на един силно развит занаят. Големи художници от миналото, като Джото, Ван Ейк, Леонардо, Дюрер, Тициан, Веласкес, Рубенс, Рембранд, са били и най-големи техници на своето време. В миналите епохи художникът е бил член на една непрекъсната верига. На раменете на предходните поколения стоят краката на следващите. Знанието и моженето се основават на една здрава традиция, познаваща най-дълбоко средствата си. Ателието на майстора на школата е едновременно и училище, и работилница, и висш духовен център. Големите майстори са намирали нови изразни средства, чрез които е ставало възможно те да изразят най-ясно, най-трайно и най-художествено мирогледа на своето време. Техните нововъведения обаче не стоят изолирани сами за себе си, а се основават на опита от миналото.

(more…)