Posts Tagged ‘рисуване’

За промените на тона в маслените картини

Преди да пристъпим към конкретното разглеждане на причините за промените на тоновете в маслените картини и начините за тяхното забавяне или отстраняване, считаме за необходимо да отбележим следното:
1. Всички материали, с които си служи художникът при направата на своите маслени картини, подлежат на едно непрекъснато видоизменение и разрушаване от момента на започване на картината до тяхното цялостно разрушение вследствие на редица по-прости или по-сложни физически, физико-химически и чисто химически процеси.
2. Една част от тия процеси се развиват независимо от знанието, умението и волята на художника, а друга, както ще видим по-късно, може да се предвиди, изцяло да се отстрани или да се забави, стига да познаваме свойствата на материалите, техните взаимодействия и взаимоотношения, тяхната правилна употреба или направата на картините и т. н.
3. Една част от процесите са били известни на наши и чужди стари майстори, друга част е проучена от съвременни съветски и други учени и художници-практици, а трета се намира в период на проучване и научно обяснение.
4. Промените на тоновете в маслените картини са доста характерни явления за нашата живопис. Общата художествена изложба през 1952 г. даде само повод да заговорим едва сега за тях.
Под промени на тоновете в маслените картини в технологията се разбират потъмняванията, пожълтяванията, посивяванията, почерняванията, оцветяванията, обезцветяванията и т. н. Те се групират в следните два раздела:
а) промени, които се развиват в къс срок от време,
б) промени, които се развиват в дълъг срок от време.
Както в едната група, така и в другата има такива промени, които могат да се отбягнат или забавят, а други остават непоправими.

(more…)

Как могат да се съхраняват кавалетните картини за по-дълго време

Вземайки под внимание обстоятелството, че кавалетните картини се съхраняват най-трудно ст всички останали живописни произведения поради сложния им състав, съвременната наука за художническите материали и начините за тяхната правилна употреба, както и науката за консервирането и реставрирането на кавалетните картини посочват редица начини за съхраняването им за по-дълго време. Понеже някои от тези начини сме разгледали на друго място, тук ще разгледаме сама онези от тях, които се намират в непосредствена връзка с хигроскопичността, еластичността и сцеплението на материалите, влезли в състава на кавалетните картини под най-различна форма.
Общо правило е, че за да се осигури по-дълъг живот на кавалетните картини, трябва както от художника, така също и от работещите в музеи и картинни галерии да се предвидят, забавят или отстранят причините, които предизвикват по-бързото или по-бавното разрушение. Освен това тези причини имат субективен и обективен характер. В това можем да се убедим от следните примери.
Взета сама за себе си, хигроскопичността на материалите, които се употребяват за направата на кавалетните картини, произтича от СВОЙСТВОТО им да се свиват и разпущат при най-малки промени в температурата и влажността. Като вземем пред вид, че тези постоянни движения се повтарят милиони пъти през живота на една картина, става много ясно, че хигроскопичността трябва да се предвиди както от художника, така и от лицата, които се явяват нейни собственици. В противен случай лошите последици от нея за трайността на картината няма да могат да се отбягват.

(more…)

За употребата на пчелния восък в живописта

Опитът на художниците от 4000 години насам е показал, че пчелният восък притежава редица свойства, които го правят много ценен материал за живописта. Някои от тези му свойства са следните: ако се нанесе върху плоскост във вид на тънък пласт, образува прозрачна, здрава и много еластична корица, която не се променя в продължение на стотици години. Това се дължи на обстоятелството, че пчелният восък е много устойчив към влагата, светлината, газовете и основите, намиращи се във въздуха. При смесване на пчелния восък с лепила от животински и растителен произход и с етерични масла, смоли, балсами и масла той образува много здрави съединения, а при преработките му със сода, поташ или амоняк се осапунява. В този вид пчелният восък се смесва лесно с водата и образува смеси, наречени емулсии, с които художникът може да постигне в картините си редица положителни резултати. Бои, които имат в състава си восък, се отличават от бои, направени с масла, със своята въздушност, мекота и свежест. Ако такива бои се разтрият с мек вълнен парцал, картината придобива много приятен матов гланц, а ако картината се полира с горещ металически предмет, образува се на повърхността й висок гланц. С восъчните бои могат да се покрият както големи плоскости, така също и да се постигнат най-големи детайли в картината.
Тези положителни свойства на пчелния восък са били открити от художниците постепенно и въведени в живописта след дългогодишни, наблюдения и опити. Това се вижда, като се проследят начините на употреба на пчелния восък от най-дълбоката древност до наши дни.

(more…)